СКЛАДАЄМО ІСПИТ З МАТЕМАТИКИ

Варіанти завдань вступного іспиту з математики розроблені відповідно до програми з математики для 5 – 9 класів.

На іспиті з математики вступник до технікуму повинен показати:

 • чітке знання математичних означень і теорем, основних формул алгебри і геометрії та вміння застосовувати їх до розв’язування задач;
 • вміння чітко висловлювати математичну думку в письмовій формі;
 • впевнене володіння навичками розв’язування вправ та задач передбаченими програмою.ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ АБІТУРІЄНТІВ

з математики (базова загальна середня освіта)


Абітурієнт:

 • має уявлення про найпростіші геометричні фігури та математичні об’єкти;
 • може зобразити найпростіші геометричні фігури, математичні об’єкти;
 • може описати письмово математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;
 • може побудувати модель задачі;
 • розуміє зміст означень, теорем, математичних понять;
 • може виконати необхідні дії з числами та обчислювати математичні вирази;
 • може відтворити означення математичних понять і формулювання тверджень, знаходити правильні відповіді тестових завдань, де надаються варіанти можливих відповідей;
 • може записати та спростити алгебраїчний вираз за допомогою формул скороченого множення та правил, дій з дробами;
 • може самостійно виконувати завдання, що передбачені програмою (розв'язувати рівняння , нерівності, системи рівнянь та нерівностей, задачі, будувати графіки функцій, спрощувати та обчислювати вирази) і аргументує їх розв’язання в письмовій формі;
 • може письмово оформлювати розв'язок завдань.Приклад варіанту вступного іспиту з математики